Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Αρτιότητας (εντός οικισμού, εκτός σχεδίου)

Facebook
Twitter
LinkedIn

 1. Αίτηση των ενδιαφερομένων όπου θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:200 ή 1:500, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων (βλέπε ΠΔ 3-9-83 ΦΕΚ 394Δ, ΠΔ 29-1-85 ΦΕΚ 49Δ, ν.4030/2011 ΦΕΚ 249Α, ΥΑ 7533/2012 ΦΕΚ 251Β, ν.651/1977 κλπ. καθώς και υποδείγματα ΥΠΕΚΑ, 1205/14-3-2013 έγγραφο ΓΓ Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος ΥΠΕΚΑ) και σε ηλεκτρονική μορφή.
 3. Θεώρηση αμοιβής του τοπογραφικού διαγράμματος.
 4. Τεχνική έκθεση του μηχανικού (ανάλυση συμβολαίων, απόδειξη αρτιότητας).
 5. Τίτλοι ιδιοκτησίας και τοπογραφικά διαγράμματα που τους συνοδεύουν που να αποδεικνύουν την κατά κανόνα ή την κατά παρέκκλιση αρτιότητα. (Αν ο τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή πρακτικό συμβιβασμού τότε απαιτείται και πιστοποιητικό τελεσιδικίας, βλ. Εγκ.35/91). Το περίγραμμα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με το συνημμένο στον τίτλο κτήσης τοπογραφικό διάγραμμα θα απεικονίζεται στο προς έλεγχο τοπογραφικό διάγραμμα.

Αν δεν αποδεικνύεται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή από τους τίτλους των ομόρων, απαιτούνται τα δικαιολογητικά της εγκυκλίου 7/92 (υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, πρόσφατο πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, και πρωτογενής βεβαίωση δημάρχου για το χρόνο δημιουργίας του ακινήτου συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα) ή δικαστική απόφαση ή πρακτικό συμβιβασμού (τελεσίδικα), πρόσφατες μερίδες των παλαιών και νέων ιδιοκτητών με ανάλυση τίτλων που τυχόν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και υπόδειξη θέσης ιδιοκτησιών σε απόσπασμα χάρτη.

Σε περίπτωση που το γεωτεμάχιο προέρχεται από διοικητική πράξη διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα διαφορετικό από το ΕΓΣΑ 87 θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα απεικονίζεται στο προς έλεγχο τοπογραφικό διάγραμμα και το περίγραμμά του σύμφωνα με τη διανομή ή τον αναδασμό όπως επίσης και το σχετικό απόσπασμα.

 1. Πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μη διεκδικήσεων.
 2. Αν ο τίτλος είναι αποδοχή κληρονομιάς θα συνοδεύεται από το σχετικό πρακτικό δημοσίευσης αυτής και από πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο.
 3. Για τα εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων: η ιδιοκτησία πρέπει να έχει πρόσωπο σε δρόμο προϋφιστάμενο του 1985 ή σε δρόμο που έχει κυρωθεί ως κοινόχρηστος ή σε δρόμο που έχουν υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων (απαιτείται σχετική βεβαίωση).
 4. Για τα εντός οικισμού προ 1923: απαιτείται αυτοψία της υπηρεσίας και τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού από τη Διεύθυνση Δασών,
 5. Σε περιοχές όπου έχει συνταχθεί Εθνικό κτηματολόγιο να προσκομίζεται απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος και το φύλλο των κτηματολογικών εγγραφών και να απεικονίζεται το περίγραμμά του στο τοπογραφικό διάγραμμα.
 6. Όλες οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις (Πράξη χαρακτηρισμού Διεύθυνσης Δασών – το περίγραμμα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με το συνημμένο στην πράξη χαρακτηρισμού τοπογραφικό διάγραμμα θα απεικονίζεται επίσης στο προς έγκριση τοπογραφικό διάγραμμα – και τελεσιδικία αυτής, χαρακτηρισμός σχετικά με (ΓΓΥΠ) Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, Αρχαιολογίες, Ναύσταθμος, Αεροπορία, κλπ.).
 7. Αν το οικόπεδο/γήπεδο βρίσκεται στα 100 μέτρα από την ακτογραμμή απαιτείται καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, ο οποίος θα απεικονίζεται το τοπογραφικό διάγραμμα.
 8. Αν το οικόπεδο/γήπεδο έχει απαλλοτρίωση, πρέπει να απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και να περιλαμβάνεται σχετικό απόσπασμα σε αυτό.
 9. Αν στο οικόπεδο/γήπεδο διέρχεται ρέμα ή συνορεύει με ρέμα ή υπάρχει ρέμα στα 10μ/20μ πρέπει να έχουν προηγηθεί τα προβλεπόμενα του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ94Α).
 10. Όταν υπάρχει ασάφεια ή ανακρίβεια σε εφαρμοσμένες γραμμές (αιγιαλοί, απαλλοτριώσεις, πράξεις χαρακτηρισμού κλπ.) και δεν μπορούν να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν στο τοπογραφικό διάγραμμα, πρέπει να θεωρηθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Διαβάστε ακόμη: