Συχνές Ερωτήσεις για τα Ακίνητα

Ποια έγγραφα χρειάζονται για την πώληση ενός ακινήτου;

1. Φορολογική ενημερότητα για πώληση ακινήτου.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο τμήμα ΙΚΑ, μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής διατηρεί εμπορική επιχείρηση ή είναι νομικό πρόσωπο οποιαδήποτε μορφής ή συμμετέχει σε εταιρία οποιαδήποτε μορφής με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε αρκεί ο πωλητής να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, την οποία ο συμβολαιογράφος θα προσαρτήσει στο συμβόλαιο.

3. Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Προκειμένου να λάβει το ΤΑΠ ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου,

– πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η.
– συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου

Σε περίπτωση ωστόσο που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα δεν απαιτείται ΤΑΠ.

4. Τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου που πουλάει, οι οποίοι μπορεί να είναι το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή η αποδοχή κληρονομιάς σε περίπτωση που το ακίνητο περιήλθε στα χέρια του ως κληρονομιά.

5. Σε περίπτωση όπου το ακίνητο έχει περιέλθει στα χέρια του πωλητή από δωρεά γονική παροχή ή κληρονομιά μετά την 31/12/1989, τότε απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δηλώθηκε η δωρεά/γονική παροχή/κληρονομιά αντίστοιχα και πως δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος.

6. Πιστοποιητικό ότι το ακίνητο έχει μετεγγραφεί στο υποθηκοφυλακείο κατά τον χρόνο αγοράς του από τον τωρινό ιδιοκτήτη.

7. Κτηματογραφικό απόσπασμα που πιστοποιεί ότι το ακίνητο είναι εμπρόθεσμα εγγεγραμμένο στα αρχείο του Εθνικού Κτηματολογίου. Το ΚΑΕΚ που αναφέρεται αρκετά συχνά, είναι ο ειδικός 12ψήφιος αριθμός που έχει το κάθε εντεταγμένο ακίνητο, τα ψηφία του οποίου προσδιορίζουν το καθένα και μια συγκεκριμένη πληροφορία πχ. Νομό στο οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο, Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα, τον «κτηματολογικό τομέα», την «κτηματολογική ενότητα» και τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

8. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ) στην οποία θα αναφέρεται ότι το εν λόγω ακίνητοσυμπεριλαμβάνεται στην δήλωση Ε9.

9. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη επίσης από την αρμόδια ΔΟΥ ότι ο πωλητής του ακινήτου δεν είναι υπόχρεος σε δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ή σε αντίθετη περίπτωση όπου είναι υπόχρεος, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι η δήλωση έχει υποβληθεί.

10. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ ότι το εν λόγω ακίνητο κατά τα τελευταία πέντε έτη δεν απέφερε εισοδήματα προς τον πωλητή. Σε αντίθετη περίπτωση όπου το ακίνητο ήταν μισθωμένο, χρειάζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο απέφερε εισοδήματα κι ότι αυτά περιλαμβάνονται στην δήλωση εισοδήματος που ο πωλητής υπέβαλε.

11. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής αδείας από την αρμόδια πολεοδομία, εάν το ακίνητο χτίστηκε μετά την 14/3/1983, διαφορετικά χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή ότι το ακίνητο έχει ανεγερθεί πριν την ημερομηνία αυτή .

12. Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου για την εισφορά σε γη και χρήμα .

13. Πιστοποιητικό ότι καταβλήθηκε το Ενιαίο Τέλος Ακινήτου (Ε.Τ.ΑΚ)

14. Σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι οικόπεδο τότε χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα με δηλώσεις του Ν.651/1977 και του Ν.1337/83 από το μηχανικό που το συνέταξε.

15. Άδεια του Νομάρχη όταν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως παραμεθόρια.

16. Από 1.1.2011 απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 50τμ

Ποιές είναι οι μεσιτικές αμοιβές σας;

Ο Μεσίτης αμείβεται από όλα τα μέρη που εκπροσωπεί αφού έχει έγγραφη εντολή.

Ενεργεί με συνέπεια και αξιοπιστία για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Σύμφωνα με το Σύλλογο Μεσιτών Νομού Χανίων οι προτεινόμενες & νόμιμες αμοιβές παροχής μεσιτικών υπηρεσιών για την αγορά-πώληση-ενοικίαση-εκτίμηση ακινήτου είναι οι εξής:

Πωλήσεις Ακινήτων

  1. Σε κάθε περίπτωση που η αγοραία αξία πώλησης του ακινήτου είναι έως και 75.000 €, καθορίζεται σαν ελάχιστη μεσιτική αμοιβή το ποσό των 1.500 € έκαστος + 24% Φ.Π.Α..
  2. Για ακίνητα με αξία πώλησης άνω των 75.000 €ελάχιστη μεσιτική αμοιβή το 2% έκαστος επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου και επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ.

Μισθώσεις Ακινήτων

  1. Επαγγελματικές Μισθώσεις: Η αξία ενός (1) ενοικίου + 2% έκαστος επί του τυχόν ποσού της εμπορικής χρήσης (αέρα) + 24% Φ.Π.Α. .
  2. Ιδιώτικές Μισθώσεις: Η αξία ενός (1) μηνιαίου ενοικίου έκαστος των συμβαλλομένων (εκμισθωτής και μισθωτής) + 24% Φ.Π.Α. .

Προκαταβολή «Αρραβώνα» Ιδιωτικού Συμφωνητικού

(Α) Για ακίνητα αξίας μέχρι 75.000 €καταβάλλεται από τον αγοραστή ποσό «αρραβώνα» 3.000 € επί της αγοραίας τιμής πώλησης του ακινήτου + 24% Φ.Π.Α..

(Β) Για ακίνητα αξίας άνω των 75.000 €καταβάλλεται από τον αγοραστή «αρραβώνας» σε ποσοστό 5% επί της αγοραίας τιμής πώλησης του ακινήτου + 24% Φ.Π.Α..

  • Το ποσό αυτό συμφωνείται ότι θα πραμείνει άτοκο στα χέρια του Κτηματομεσίτη μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου οπότε και θ αποδοθεί στον δικαιούχο, αφού κρατηθεί η συμφωνηθείσα αμοιβή.

Εκτίμηση Ακινήτων

(Α) Για ακίνητα αξίας έως 75.000 €, η αμοιβή μιας απλής γραπτής εκτίμησης κτηματομεσίτη είναι το ποσό των 100 € + 24% Φ.Π.Α..

(Β) Για ακίνητα αξίας άνω των 75.000 €, υπολογίζεται 1 € (ένα) ανά 1000 € αξίας για το υπόλοιπο της αξίας του ακινήτου.

Η μεσιτική αμοιβή για ακίνητα σε απόσταση πάνω από 20 χιλιόμετρα και για μεγάλες αξίες καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας ως προς το ύψος της αμοιβής μεταξύ των συμβαλλομένων μελών και του μεσίτη + 24% Φ.Π.Α. .

el Greek
X